Vegane Väse, Quvark, Sossen

(100 g = 1,66 €)

2,99 €

3,50 €

Auf Lager
(100 g = 1,73 €)

3,99 €

4,49 €

Auf Lager
(100 g = 2,66 €)

3,99 €

3,32 €

Auf Lager
(100 g = 1,96 €)

2,55 €

2,99 €

Auf Lager
(100 g = 1,30 €)

2,99 €

3,99 €

Auf Lager
(100 g = 2,42 €)

3,99 €

3,49 €

Auf Lager
(100 g = 2,71 €)

1,49 €

Auf Lager
(100 g = 3,26 €)

1,89 €

Auf Lager
(100 g = 3,26 €)

1,89 €

Auf Lager
(100 g = 1,66 €)

2,99 €

3,50 €

Auf Lager
(100 ml = 1,66 €)

4,49 €

4,90 €

Auf Lager
(100 ml = 1,48 €)

3,99 €

4,90 €

Auf Lager